Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον ιστότοπο meafora.gr, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.
Η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο, χωρίς ενημέρωση των χρηστών. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

Β. ΟΡΟΙ

1. Το meafora.gr συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σε υφιστάμενη νομική βάση, τα οποία είναι απαραίτητα για τους εκάστοτε συγκεκριμένους σκοπούς.

Η επεξεργασία αφορά τα προσωπικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, όταν χρησιμοποιούνται στον διαδικτυακό μας τόπο κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επεξεργασία θεμελιώνεται στη λήψη συγκατάθεσης, ακολουθείται η προβλεπόμενη από το νόμο  διαδικασία για τη λήψη της.   

2. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την ισχύουσα νομοθεσία, είτε με την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών μας, είτε και μεταγενέστερα, και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη συγκατάθεση του χρήστη,  όταν απαιτείται, την εκτέλεση μιας μεταξύ μας σύμβασης, την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων, τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος, την εκπλήρωση καθήκοντος για το δημόσιο συμφέρον και τη διαφύλαξη έννομου συμφέροντός μας.

3. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αποβλέπει στην ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας μέσα από τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά όσων συναλλάσσονται μαζί μας, για τη διαχείριση κινδύνων από την αθέτηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από συμβάσεις χορηγίας ή δωρεών, ως και για την  προστασία και ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής.

4.  Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχει το προσωπικό μας  στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων που τους έχει ανατεθεί από το φορέα μας ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

Κοινοποιούνται προσωπικά δεδομένα σε τρίτους αποδέκτες, όπου προβλέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο, όπως σε δημόσιους φορείς ή Ανεξάρτητες αρχές υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

5.  Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το ισχύον ανά περίπτωση νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

6. Ο ιστότοπός μας και οι σελίδες του χρησιμοποιούν τα λεγόμενα cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή από το πρόγραμμα περιήγησης, χωρίς να προκαλούν ζημιά σε αυτόν και δεν περιέχουν ιούς.

Υπάρχει η δυνατότητα αποκλεισμού των cookies σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή η ενεργοποίηση της αυτόματης διαγραφής τους, όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, οι λειτουργίες αυτού του δικτυακού τόπου ενδέχεται να είναι περιορισμένες.

Τα cookies που απαιτούνται για την εκτέλεση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποθηκεύονται σύμφωνα με το άρθρο. 6,  Κεφ. 1 του ΓΚΠΔ.

7. Μέσω του ιστοτόπου και των σελίδων μας συλλέγονται αυτόματα και αποθηκεύονται  πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστών, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησης σας επικοινωνεί αυτόματα σε εμάς.

Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, τη Διεύθυνση URL παραπομπής, το όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή που έχει πρόσβαση, η ώρα της αίτησης του διακομιστή και η διεύθυνση IP. Τα δεδομένα αυτά δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων.

8. Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε: α) Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων, β) Συλλέγονται τα απαραίτητα μόνον δεδομένα για συγκεκριμένους νόμιμους σκοπούς και γ) Τίθενται σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη προστασία τους.

9.  Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα στην πρόσβαση, στη διόρθωση δεδομένων, το «δικαίωμα στη λήθη», το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, στην εναντίωση και στον περιορισμό της επεξεργασία, ως και στο δικαίωμα άρσης συγκατάθεσης.

Διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης της ικανοποίησης του αιτήματος περιορισμού της επεξεργασίας ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων, εάν η επεξεργασία  αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων μας ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών μας.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που στηρίχθηκε σε αυτή  και έγινε  πριν  της ανάκλησής της.